ઉત્પાદનો

ડ્રીપટેપ

પીવીસી બોલ વાલ્વ

સિંચાઈ વાલ્વ

ફિલ્ટર કરો

ડ્રીપર્સ અને છંટકાવ

મીની વાલ્વ અને ફિટિંગ્સ

ક્લેમ્બ સેડલ

હાઇડ્રોલિક નિયંત્રણ વાલ્વ

એરી વાલ્વ

ફર્ટિલાઇઝર ઇંજેક્ટર વેન્ટુરી

પીવીસી લેફ્લેટ નળી અને ફિટિંગ્સ

સાધનો અને અન્ય