પ્રોડક્ટ્સ

હાઇડ્રોલિક કંટ્રોલ વાલ્વ

DripTape

પીવીસી બોલ વાલ્વ

સિંચાઈ વાલ્વ

Drippers અને છંટકાવ

મીની વાલ્વ અને ફિટિંગ

ક્લેમ્પ સેડલ

ફિલ્ટર કરો

એરી વાલ્વ

ખાતર ઇન્જેક્ટર્સ વેન્ટુરી

પીવીસી લેફ્લેટ નળી અને ફિટિંગ

સાધનો અને અન્ય